loading...
 
 
 
 

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

 

Αυτοτελή έργα

2010.«Νεολαία και στρατός – Αναπαραστάσεις, συμβολικά συστήματα και μορφές κοινωνικότητας των στρατευμένων νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1918-1923» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ) - Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, (υπό έκδοση).

2008. Προσωπικό Ημερολόγιο του στρατιωτικού βίου του Γεωργίου Κανελλόπουλου – Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Θράκη, Μικρά Ασία 1917-1921, Ιστορική επιμέλεια, σχολιασμός και παρουσίαση, Έκδοση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Βώλακος (Πελοπόννησος) – 126 σελίδες.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)

2011. «L’expédition de l’armée grecque en Asie Mineure 1919-1922 comme une continuité – Une "culture de guerre" héritée de la Grande Guerre (1914-1918) et de l’intervention en Russie méridionale (1918-1919)?», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (υπό δημοσίευση).

2003. « La Grèce dans la Grande Guerre », Επιστημονική Επιθεώρηση: 14-18 – Le magazine de la Grande Guerre, No 15  - 08/2003: pp. 48-54.

2002. «La Guerre gréco-turque en Asie mineure 1919-1922. Un conflit sous l’ombre de la Grande Guerre?», Επιστημονική Επιθεώρηση: 14-18 Aujourd’hui – Démobilisations culturelles après la Grande Guerre, Ed. Noesis, No 5 – 05/2002: pp. 182-193.

2002. «Grecs d'Asie mineure – Grecs du continent: altérité et identités durant la guerre gréco-turque en Asie mineure 1919-1922», Etudes Balkaniques – L’autre dans le Sud-Est européen, Jean-François Gossiaux (dir.) No 9 – 11/2002 – pp. 182-193.

2000. «Parents et affins de combat - Réflexions sur des correspondants de guerre 1918-1923», L'Homme, 154/155: pp. 481-488.

1992. «Réseau familial et modes de résidence, deux communautés grecques entre Grèce et Turquie», Ethnologie Française, XXII, 1992 No 4: pp 442-454 [Grigoriou/Depraz].

Εισηγήσεις σε Συνέδρια / Συμπόσια / Σεμινάρια

2010. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Διαρκές Σεμινάριο, 11/06/2010, “Επιστολογραφία, ημερολογιακές καταγραφές και εφημερίδες του μετώπου της περιόδου 1918-1923. Όψεις και αναπαραστάσεις της νεανικής καθημερινότητας στον πόλεμο. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση”.

2010. «Αδελφές του Στρατιώτου - Ανθρωπολογικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», (14/04/2010). Εισήγηση στις συναντήσεις-συζητήσεις - Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού ΜΝΗΜΩΝ, συζητητές: Μαρία Σπηλιωτοπούλου.

2010. «Οι προσωπικές γραφές ως ανθρωπολογικό πεδίο επιτόπιας έρευνας και αρχειακής εθνολογίας: μεθοδολογικές προσεγγίσεις», (24/02/2010). Εισήγηση στον μεταδιδακτορικό κύκλο σεμιναρίων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2009. «Η διδασκαλία των ανθρωπιστικών μαθημάτων δευτεροβάθμιας στην επαγγελματική και τεχνολογική εκπαίδευση της Γαλλίας – Μια βιωματική κατάθεση», Εισήγηση στο Συνέδριο: Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 11/12 Δεκεμβρίου 2009.

2009. «Επιστολές και βιο-καταγραφές του μετώπου - το εθνογραφικό παρόν της Μικρασιατικής Εκστρατείας» Εισήγηση στο μεταδιδακτορικό κύκλο σεμιναρίων, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, (02/12/2009).

1998. «Η Ελληνική στρατιωτική παρουσία στο Βαλκανικό Μέτωπο του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου και στη Μικρά Ασία - Συμβολή στην κοινωνιολογία του πολέμου». Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα με θέμα : Μικρασιατικός Πόλεμος 1919-1922, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, 21-22/11/98, Αθήνα.

Άλλες δημοσιεύσεις (επιλογή)

2010. «Ο «εκμοντερνισμός» της παράδοσης και η οικολογική υποβάθμιση στον Κόλπο της Καλλονής – Μια βιωματική εθνογραφική καταγραφή», ΕΜΠΡΟΣ ημερήσια εφημερίδα νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 17/03/2010.

2010. «Ιστορία των Δήμων του Νομού Καρδίτσας (1881-2009)», Έκδοση της ΤΕΔΚ Νομού Καρδίτσας, Ελληνικές Εκδόσεις (240 σελίδες).

2010. «Ιστορία των Άνω Λιοσίων (1832-1974)», Έκδοση του Δήμου Άνω Λιοσίων, Ελληνικές Εκδόσεις (τμήμα συλλογικού έργου – 150 σελίδες).

1997. «Βιώματα των Τρικάλων κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία», Βραβείο Διαγωνισμού Ιστορικής Μελέτης, Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων.

1986. «Αυγουστιάτικα και Μικρασιατική Καταστροφή», δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ, Τρίκαλα, (Αύγ. 1986).

 
Français

Επισκέπτες Online 2

 

Qui suis-je...

 

Anthropologue et historien, je me suis d'abord penché sur la notion d' "insularité", (terrain d'enquête auprès d'une communauté de pécheurs en mer Égée). En tant q'historien, j'ai proposé une "histoire culturelle de la guerre" dans les Balkans, utilisant des sources issues des écrits du front de la période 1916-1922, (lettres du front adressées à des marraines de soldat, carnets personnels). J'ai enfin porté ce même regard d'historien et d'ethnographe sur l'actualité française, en tant que correspondant en France de la revue grecque Némésis (1999-2008).

Plus sur mon Blog

 

 

 

Who am I...

 

Anthropologist and historian, I first considered the notion of "insularity" (a survey of a fishing community in the Aegean). Using written sources from the front of the 1916-1922 period, (letters sent from the front to soldiers' godmothers; personal diaries), as a historian, I proposed a "cultural history of war" in the Balkans. I finally brought this same look as a historian and ethnographer on French news, being a correspondent in France of the Greek magazine Nemesis (1999-2008).

More on my Blog

 
 
   
  CMSimple_XH στά Ελληνικά